Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora UAM nr 28/2020/2021

Zarządzenie nr 28/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego progu dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora oraz procenta studentów, którym przyznaje się stypendium rektora

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz § 6 ust. 1 i 2, § 12 ust. 2, § 24 ust. 5, § 26 ust. 2 i § 30 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do Zarządzenia nr 365/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustala się próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w wysokości 1051 PLN.
  2. W roku akademickim 2020/2021 ustala się następujące wysokości świadczeń oraz wysokości świadczeń przyznawanych na podstawie innej, niż sytuacja materialna:
  3. stypendium socjalne przyznawane jest w kwocie równej różnicy między dochodem/os., o którym mowa w ust. 1 (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 350 PLN, będącej stawką podstawową stypendium,
  4. zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania – 350 PLN,
  5. stypendium dla osób niepełnosprawnych – 700 PLN,
  6. zapomoga – do 3000 PLN.

§ 2

  1. W roku akademickim 2020/2021 ustala się procent studentów, którym przyznaje się stypendium rektora na poziomie 8 %.
  2. W roku akademickim 2020/2021 ustala się następujące wysokości stypendium rektora:
  3. stypendium I stopnia – 1200 PLN,
  4. stypendium II stopnia – 600 PLN.

§ 3

Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego (ze zwiększeniem z tytułu zamieszkania) i stypendium rektora nie może przekraczać 2435,80 PLN.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska