Produkcja audiowizualna

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy (do wyboru)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy organizacji i zarządzania w produkcji audiowizualnej 
Ochrona własności intelektualnej 
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Ekonomika produkcji audiowizualnej 
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
Psychologia społeczna
Komunikowanie w kontekście kulturowym
Etyka zawodowa
Business skills
Zarządzanie projektem 
Negocjacje 
Trening interpersonalny 
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Gatunki audiowizualne
Historia sztuki audiowizualnej 
Polski system audiowizualny 
Prawo mediów i filmowe
Technologia produkcji audiowizualnej
Opracowanie biznesplanu w produkcji audiowizualnej 
Podstawy tworzenia scenariusza 
Podstawy reżyserii
Preprodukcja form audiowizualnych
Produkcja form audiowizualnych
Postprodukcja form audiowizualnych 
Seminarium magisterskie (do wyboru)
Praktyka zawodowa (3 miesiące, 12 tygodni, 380 godzin)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: PROMOCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH 
Pracownia telewizyjna
Pracownia nowych mediów
Fotografia reklamowa
Tekst reklamowy
Wizualizacja
Podstawy grafiki komputerowej 
Kampanie audiowizualne
Public relations w świecie audiowizualnym
Prawo w promocji utworów audiowizualnych 
Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej
Budowanie marki 
Badania marketingowe
Dystrybucja form audiowizualnych 
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: PRODUCENT AUDIOWIZUALNY - FREELANCER
Umowy cywilnoprawne w produkcji audiowizualnej 
Pozyskiwanie źródeł finansowania
Sztuka obrazu audiowizualnego
Dźwięk w produkcjach audiowizualnych 
Koprodukcje
Produkcja news'a
Produkcja felietonu 
Produkcja reportażu
Produkcja filmu dokumentalnego 
Produkcja reklamy 
Produkcja teledysku