Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Filozofia

Edukacja informacyjna i źródłowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

Socjologia ogólna

Technologie informacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy I (do wyboru)

Język obcy II (do wyboru)

Psychologia społeczna

Business skills

Komunikacja interkulturowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Najnowsza historia polityczna

Wstęp do nauki o  państwie i prawie

Geografia polityczna i ekonomiczna

Demografia

Historia stosunków międzynarodowych

Ekonomia

Podstawy organizacji i zarządzania

Statystyka

Polityka gospodarcza

Systemy religijne współczesnego świata

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Prawo międzynarodowe publiczne

Międzynarodowe stosunki polityczne

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Integracja europejska

Współczesne systemy polityczne

Podstawy metodologii badań stosunków międzynarodowych

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Organizacje międzynarodowe

Polityka zagraniczna Polski

Negocjacje i umowy międzynarodowe

Przedmioty do wyboru (4 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)

Seminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dyplomacja i stosunki konsularne

Historia dyplomacji

Prawo dyplomatyczne

Prawo konsularne

Polityka zagraniczna państw współczesnych

Organizacja i techniki służby zagranicznej

Retoryka i erystyka

Międzynarodowy ruch osobowy

Public Relations

Protokół dyplomatyczny

Prawo traktatów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: współpraca europejska

Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego

System instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i dokumentacja urzędowa UE

Programy i fundusze UE

Europejska polityka społeczna

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa

Zarządzanie projektami UE

Samorząd i regionalizm w Europie

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE

Integracja Polski z UE

Europejski system ochrony praw człowieka i obywatela

Prawo i postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego

Historia gospodarcza świata

Międzynarodowe prawo handlowe

Międzynarodowy obrót usługami

Techniki twórczego myślenia w biznesie

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Marketing międzynarodowy

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Logistyka międzynarodowa

Negocjacje w biznesie międzynarodowym

Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej

Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym

Zarządzanie zasobami ludzkimi