Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

UWAGA! Nazwy przedmiotów mogą ulec zmianie.

Moduł kształcenia ogólnego

Technologie informacyjne

Edukacja informacyjna i źródłowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

Socjologia

Ergonomia

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy (do wyboru)

Techniki samoobrony

Business skills

Zajęcia do wyboru (5 przedmiotów)

Moduł kształcenia podstawowego

Filozofia

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Historia Polski

Psychologia bezpieczeństwa

Współczesne systemy polityczne

Ekonomia

Geografia

Podstawy organizacji i zarządzania

System polityczny RP

Administracja publiczna

Kryminalistyka

Kwalifikowana pierwsza pomoc (kurs kwalifikujący do otrzymania tytułu ratownika)

Moduł kształcenia kierunkowego

Wstęp do teorii i metodologii badań bezpieczeństwa

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Międzynarodowe stosunki polityczne

Międzynarodowe stosunki wojskowe

System bezpieczeństwa narodowego

Wstęp do zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Seminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo międzynarodowe

Międzynarodowe prawo humanitarne

Organizacje międzynarodowe

Geografia polityczna

Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Międzynarodowe bezpieczeństwo społeczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego

Prawo i postępowanie administracyjne

Ustrój władz lokalnych

Służby, inspekcje i straże

Ochrona osób, mienia i obszarów

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Lokalne bezpieczeństwo ekonomiczne

Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne

Lokalne bezpieczeństwo ekologiczne

Komunikacja medialna w bezpieczeństwie publicznym

Bezpieczeństwo społeczne

Trening interpersonalny

Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego

Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym

Ustrój władz lokalnych

Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym

Systemy reagowania kryzysowego

Ochrona infrastruktury krytycznej

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Procesowe podejście do zarządzania projektami

Zarządzanie stresem w sytuacji kryzysowej

Podstawy systemów GIS

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa