Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy (do wyboru)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Soft skills

Zajęcia do wyboru (2 przedmioty)

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Prawo międzynarodowe publiczne

Zwalczanie przestępczości

Historia wojskowości i bezpieczeństwa

Geografia bezpieczeństwa

Prawo obronne RP

MODUŁ KSZTAŁCENIA: KIERUNKOWEGO

Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne

Metodologia badań bezpieczeństwa

Strategia bezpieczeństwa narodowego

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Seminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo międzynarodowe

Międzynarodowe prawo humanitarne

Geografia polityczna

Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

Międzynarodowe bezpieczeństwo społeczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne

Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego

Prawo i postępowanie administracyjne

Ustrój władz lokalnych

Służby, inspekcje i straże

Ochrona osób, mienia i obszarów

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne

Lokalne bezpieczeństwo ekologiczne

Bezpieczeństwo społeczne

Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Zarządzanie kryzysowe

Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym

Ustrój władz lokalnych

Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym

Systemy reagowania kryzysowego

Ochrona infrastruktury krytycznej

Zarządzanie stresem w sytuacji kryzysowej

Procesowe podejście do zarządzania projektami

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo i porządek publiczny

Moduł I. Elementy wstępu do prawoznawstwa

Moduł II. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń

Moduł III. Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych

Moduł IV. Pełnienie służby policyjnej na drogach

Moduł V. Przyjęcie informacji o przestępstwie

Moduł VI. Przesłuchanie świadka

Moduł VII. Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin i oględzin

Moduł VIII. Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu

Moduł IX. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Moduł X. Uprawnienia Policji

Moduł XI. Interwencja policyjna

Moduł XII. Udzielanie pierwszej pomocy

Moduł XIII. Przygotowanie do użycia broni palnej

Moduł XIV. Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych

Moduł XV. Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Cyberbezpieczeństwo

Teoria cyberbezpieczeństwa
Cyberprzestępczość w polskim prawie
Prawo własności intelektualnej w cyberprzestrzeni
Ochrona informacji niejawnych
Filozofia bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Wizerunek w sieci
Moduł organizacyjno-systemowy
Systemy cyberbezpieczeństwa
Podstawy programowania
Cyberochrona w instytucjach
Wirtualna przestrzeń informacyjna
Cyberprzestrzeń a współczesny terroryzm
Informatyka śledcza
Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych
Przestępstwa tradycyjne w sieci
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Bezpieczeństwo miejskie
Wprowadzenie do studiów miejskich
Metodologia planowania strategicznego
Monitoring, analiza i ocena ryzyka  zagrożeń obszarów miejskich
Cyberbezpieczeństwo  i bezpieczeństwo informacji
Ustrój władz lokalnych
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym
Bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej
Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej
Miejskie programy prewencyjne
Bezpieczeństwo edukacyjne
Bezpieczeństwo zdrowotne i ratownictwo medyczne
Bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych
Ochrona zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzanie miastem w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach-studium przypadku
Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów miejskich
Lokalna poliyka bezpieczeństwa
Zagrożenia asymetryczne w przestrzeni miejskiej