Politologia - studia I stopnia

Politologia - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

Moduł kształcenia ogólnego

Technologie informacyjne

Edukacja informacyjna i źródłowa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Socjologia ogólna

Ochrona własności intelektualnej

Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

Logika

Systemy religijne współczesnego świata

Business skills

Język obcy w polityce (do wyboru)

Język obcy (do wyboru)

Moduł kształcenia podstawowego

Wstęp do nauki o polityce

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Myśl polityczna

Ekonomia

Współczesne systemy polityczne

Moduł kształcenia kierunkowego

Geografia polityczna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Najnowsza historia polityczna

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy metodologii badań politologicznych

System polityczny RP

Integracja europejska

Samorząd i polityka lokalna

Marketing polityczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Statystyka i demografia

Administracja publiczna

Najnowsza historia polityczna Polski

Polityka gospodarcza

Polityka społeczna

Partie polityczne i systemy partyjne

Zajęcia do wyboru (5 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS), w tym jeden moduł w języku obcym

Seminarium dyplomowe (do wyboru)

Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)

Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja samorządowa

Prawo i postępowanie administracyjne

Zamówienia publiczne

Ustrój samorządu terytorialnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Marketing i reklama

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka

Negocjacje

Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego

Finanse państwa i samorządu

Moduł kształcenia specjalnościowego: Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Analiza rynku politycznego

Techniki reklamy

Prawo a marketing polityczny

Pracownia badań społecznych

Podstawy psychologii politycznej

Nowe media w służbie polityki

Public Relations

Socjotechniki wyborcze

Badania marketingowe na rynku politycznym

SPSS

Projektowanie kampanii wyborczych

Asystentura polityczna

Warsztaty telewizyjne i radiowe

Retoryka i erystyka

Zarządzanie organizacją polityczną

Elity polityczne

Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi

Podstawy prawne prowadzenia własnej firmy

Miękkie umiejętności biznesowe

Przedsiębiorczość w praktyce – gry biznesowe

Kreatywność w biznesie

Predyspozycje i kompetencje menadżerskie

Nordycki model zarządzania i współdziałania

Sztuka wizualizacji i autoprezentacji

Analiza i prognozowanie w organizacji

Techniki informatyczne w zarządzaniu organizacją

Skuteczna komunikacja marketingowa

Management w finansach publicznych

Innowacje społeczne w praktyce – platforma doświadczeń

E-government

Formy zawierania umów o pracę

Sektor ekonomii społecznej sposobem na przedsiębiorczość

Firma rodzinna jako komponent sektora MSP

Negocjacje w  zarządzaniu firmą

Project manager – z certyfikatem