Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Logika

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Teoria stosunków międzynarodowych

Ekonomia rozwoju

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Międzynarodowe rynki finansowe

Metodologia badań stosunków międzynarodowych

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Międzynarodowa polityka społeczna

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Międzynarodowa ochrona środowiska

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

Seminarium magisterskie

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dyplomacja i stosunki konsularne

Historia dyplomacji

Prawo dyplomatyczne

Prawo konsularne

Retoryka i erystyka

Public Relations

Protokół dyplomatyczny

Polityka zagraniczna państw współczesnych

Międzynarodowy ruch osobowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizacja i techniki służby zagranicznej

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: współpraca europejska

System instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i dokumentacja urzędowa UE

Programy i fundusze UE

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa

Samorząd i regionalizm w Europie

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE

Zarządzanie projektami UE

Integracja Polski z UE

Prawo i postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym

Międzynarodowe prawo handlowe

Międzynarodowy obrót usługami

Techniki twórczego myślenia w biznesie

Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Marketing międzynarodowy

Logistyka międzynarodowa

Negocjacje w biznesie międzynarodowym

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Azja Wschodnia i Południowa

Język chiński

Najnowsza historia państw Azji Wschodniej i Południowej

Azja Wschodnia i Południowa  w stosunkach międzynarodowych

Systemy polityczne w Azji Wschodniej i Południowej

Azja Wschodnia i Południowa w gospodarce międzynarodowej

Komunikacja interpersonalna w Azji Wschodniej i Południowej

Zasady prowadzenia działalności  gospodarczej w Azji Wschodniej i Południowej

Kultura w Azji Wschodniej  i Południowej

Religie w Azji Wschodniej i Południowej

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Bliski Wschód

Język arabski

Podstawy języka perskiego/ Podstawy języka hebrajskiego (do wyboru)

Najnowsza historia państw Bliskiego Wschodu

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych

Systemy polityczne na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód w gospodarce międzynarodowej

Polityka bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

Zasady prowadzenia działalności  gospodarczej na Bliskim Wschodzie

Kultura i religie na Bliskim Wschodzi

e