Zarządzanie państwem - studia I stopnia

Zarządzanie państwem - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

MODUŁ I: Podstawy

Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Technologie informacyjne
Zajęcia do wyboru (4x30 godz.)
Seminarium dyplomowe (do wyboru)
Język obcy (do wyboru)

MODUŁ II: Funkcjonowanie państwa

Podstawy wiedzy o polityce
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
Etyka życia publicznego
Historia ustroju państwa
Instytucje polityczne współczesnych państw
Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych
Najnowsza historia polityczna Polski
Administracja publiczna
Samorząd i polityka lokalna
Bezpieczeństwo publiczne
Instytucje polityczne RP

MODUŁ III: prawno-finansowy

Ekonomia
Finanse publiczne
Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
Prawo i postępowanie administracyjne
Podstawy nauki o organizacji
Prawo i instytucje Unii Europejskiej
Zamówienia publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
E-administracja

MODUŁ IV: Zarządzanie i gospodarka

Zarządzanie w sektorze publicznym
Organizacje sektora publicznego
Polityka gospodarcza
Międzynarodowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Polityka społeczna
Bussiness skills

MODUŁ V: Umiejętności interpresonalne

Team building
Warsztat efektywności osobistej i zarządzania potencjałem
Techniki kreatywnego myślenia
Zarządzanie sobą w czasie
Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja publiczna

Projektowanie i organizowanie kampanii wyborczej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie kryzysowe
Marketing terytorialny
Zarządzanie jakością i audyt w administracji publicznej
Savoir vivre w administracji publicznej
Techniki negocjacyjne
Ustrój samorządu specjalnego
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego
Ekonomia społeczna
Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej

System prawny UE
Prawo w zarządzaniu projektami UE
Programy i fundusze UE
Zarządzanie projektami strukturalnymi UE
Projekt design
Zarządzanie projektem infrastrukturalnym
Zarządzanie małym projektem
Zarządzanie projektem w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej
Zarządzanie polityką europejską w Polsce
Finanse w projektach UE
Kontrola i monitoring w projektach UE

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej

Prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej
Zarządzania informacją i media relations w przestrzeni publicznej
Komunikacja i negocjacje w instytucji publicznej
Marketing w instytucjach publicznych
Public relations w otoczeniu społecznym
Media społecznościowe w sektorze publicznym
Kreowanie wizerunku
Warsztat rzecznika prasowego
Komunikacja wizualna
PR kryzysowy
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Retoryka i erystyka