Słowniczek studencki

Indywidualny Tok Studiów - możesz się o niego starać, jeśli Twoja praca naukowa na rzecz uczelni znacznie się wyróżnia i uzyskujesz wysokie oceny. ITS umożliwi Ci rezygnację z niektórych przed- miotów na rzecz innych oraz realizację części programu studiów na innym wydziale.

IOS - Indywidualna Organizacja Studiów - Na wniosek studenta istnieje możliwość zmiany planu studiów. IOS dopuszcza opuszczanie zajęć, w przypadku, kiedy szczególna sytuacja nie pozwala na realizację planu studiów zgodnie z jego ustalonym z góry harmonogramem (np. realizacja drugiego programu studiów w tym samym czasie).

Kwadrans akademicki - Dozwolone studenckie 15-minutowe spóźnienie na zajęcia, dotyczy zarówno studentów, jak i wykładowców. Niestety jest tylko umowne i niektórzy prowadzący nie uznają spóźnień - ale tego dowiecie się na pierwszych zajęciach!

Obiegówka - Karta potrzebna do uzyskania przez Was dyplomu oraz zakończenia studiów.

Punkty ECTS - punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów. Każdy przedmiot, który kończy się oceną musi mieć je przypisane. Student w ciągu roku powinien zdobyć 60 punktów, przyznawanych po zaliczeniu zajęć, gdzie 1 punkt odpowiada 25-30 godzinom zajęć i nakładu pracy, które przeciętnie trzeba poświęcić na zdobycie danej wiedzy i umiejętności.

Plan studiów - zawiera informację o wszystkich zajęciach przewidzianych w toku studiów na kierunku. W planie studiów znajdziesz takie informacje, jak: nazwa przedmiotu, liczba godzin zajęciowych, liczba punktów ECTS, prowadzący przedmiot, forma zajęć oraz forma zaliczenia. Jest on dostępny na stronie wydziału w sekcji dla studenta, w zakładce ścieżki i przedmioty.

Praktyki - forma zajęć związana z Twoim programem studiów. Praktyki dają Ci możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym pracodawcą.

Sylabus - każdy przedmiot musi mieć swój sylabus, czyli pewnego rodzaju umowę prowadzącego ze studentami. Znajdziecie tam cele kształcenia, zakres materiału, literaturę, a także warunki zaliczenia przedmiotu. Sylabus pojawia się na pierwszych zajęciach (organizacyjnych).

Absolutorium - uroczystość na zakończenie studiów. Nie jest ona równoznaczna z ukończeniem studiów, lecz jej charakter zawsze działa motywacyjnie na studentów, gdy symbolicznie żegnają się z uczelnianymi murami.

Seminarium - zajęcia dydaktyczne mające na celu przygotowanie Was do obrony pracy licencjackiej/ magisterskiej. Seminarium rozpoczyna się na III roku studiów licencjackich/ I roku studiów magisterskich i kończy się obroną pracy.

Ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria - obowiązkowe zajęcia, najczęściej o charakterze wykładowo-dyskusyjnym. Zwykle jest na nich sprawdzana obecność, a prowadzący, z jakiegoś tajemniczego powodu, wymagają aktywności i przygotowania.

Kolokwium - forma zaliczenia analogiczna do sprawdzianów w szkole. Kolokwia mogą być zarówno formą sprawdzania wiedzy w czasie semestru, częścią składową końcowego zaliczenia, jak i stanowić zaliczenie końcowe.

Specjalności - są dodatkowym ukierunkowaniem w ramach studiowanego kierunku. Przedmioty w ramach specjalizacji rozpoczynają się od 3. semestru studiów licencjackich i 2. semestru studiów magisterskich. Informacje o specjalnościach na danym kierunku i przedmiotach w ramach danej specjalności znajdziesz na stronie Wydziału oraz w planie studiów

Stypendia - w trakcie studiów masz możliwość uzyskania stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (stypendium rektora dla najlepszych studentów) oraz świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, zakwaterowanie w Domu Studenckim). Aby je otrzymać musisz spełnić wszystkie wymagane warunki.

mgr Aldona Mizera

tel. 61 829-65-22

e-mail: aldona.mizera@amu.edu.pl, wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/pomoc-materialna

Zapomoga - forma doraźnej pomocy finansowej, w sytuacji, kiedy student znalazł się chwilowo w złej sytuacji materialnej. Taka forma pomocy przysługuje dwa razy w semestrze.

Suplement do dyplomu - dokument dołączany do dyplomu, zawiera szczegółowe informacje na temat nabytych umiejętności i wiedzy.

Urlop dziekański (tzw. dziekanka) - przyznawana przez dziekana na wniosek studenta przerwa w studiowaniu, która nie może trwać dłużej niż rok. W jej czasie nie traci się statusu studenta, a co za tym idzie – legitymacji studenckiej.

Sesja - czas, kiedy dzień miesza się z nocą, a sprzedaż kawy nagle rośnie. Zaskakuje wszystkich studentów dwa razy w roku. Pojawia się wraz z końcem każdego semestru. Skrót S.E.S.J.A.

Przedtermin - możliwość podejścia do egzaminu z wyprzedzeniem, najczęściej na korzystnych warunkach. Nie wszyscy prowadzący zajęcia przewidują taką możliwość.

Poprawka - w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie lub zaliczeniu, studentowi przysługuje podejście do egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego odbyć się może najwcześniej po 7 dniach od daty ogłoszenia wyniku pierwszego terminu.

Egzamin komisyjny - (pot. komis) – o egzamin komisyjny ubiegać może się każdy student, którego egzamin w normalnym trybie przeprowadzony nie był zgodne z przyjętymi zasadami (np. nie zostały zapewnione odpowiednie warunki); student ma prawo zgłosić na egzamin komisyjny swojego obserwatora, np. członka RSSu.

Warunkowe zaliczenie przedmiotu - (pot. Warunek) – możliwość kontynuowania nauki na kolejnym roku, pomimo niezaliczenia przedmiotu. Taka możliwość wiąże się jednak z uiszczeniem odpowiedniej, jednorazowej opłaty. Nie można uzyskać warunku z seminarium na ostatnim semestrze studiów.

Sport akademicki -Chcesz uprawiać sport na wyższym poziomie? Na UAM funkcjonuje 35 sportowych sekcji akademickich. Studenci reprezentują UAM rywalizując w Akademickich Mistrzostwach Polski i innych zawodach.

e-mail: damian.l@amu.edu.pl

Nauczanie hybrydowe - tryb nauki polegający na połączeniu zajęć stacjonarnych oraz zdalnych. Zajęcia online będą realizowane z wykorzystaniem narzędzi, które wskaże Ci Twój wykładowca – najczęściej będą to platformy Microsoft Teams oraz Moodle.

.