Postępowanie dotyczące składania prac dyplomowych

Obrona krok po kroku – skrócony opis procedury:

 1. Uzyskaj wszystkie zaliczenia wymagane na ostatnim semestrze/roku (w tym wpis z seminarium);
 2. Najpóźniej 10 dni przed egzaminem złóż przez USOSweb podanie do dziekana ds. studenckich o egzamin dyplomowy, nie później niż do 20 września 2023 r., w przypadku, gdy egzamin ma się odbyć po 30 września;
 3. Podanie opiniuje promotor;
 4. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS i Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja);
 5. Uzupełnij w APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i j. angielskim) i załącz pracę. Przekaż pracę do sprawdzenia w APD;
 6. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy;
 7. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje;
 8. Podejdź do egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów.
  Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia.
 3. Karta obiegowa: e-obiegówka generowana jest automatycznie w USOSweb w momencie nadania numeru dyplomu (kilka dni po obronie). E-obiegówka wystawiana jest dla każdego programu studiów osobno. Zaakceptowanie e-biegówki jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie należności finansowe wobec Uczelni.
 4. Na 10 dni przed egzaminem dyplomowym student składa przez USOSweb podanie do dziekana o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (USOSweb -> Dla studentów -> Podania, instrukcja: http://static.wnpid.amu.edu.pl/pliki/usos/instrukcja-USOS-WNPiD-podania.pdf). W podaniu student wpisuje w kolejnych liniach: tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału); imię i nazwisko promotora.
 5. Promotor opiniuje podanie w USOSweb (USOSweb -> Dla pracowników -> Opiniowanie podań). Wypełniając opinię, promotor weryfikuje informacje wprowadzone przez studenta w podaniu i uzupełnia brakujące informacje tak, aby łącznie w podaniu studenta i opinii promotora zawarte były:

1) tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału);

2) imię i nazwisko promotora;

3) imię i nazwisko recenzenta;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji;

5) datę i godzinę egzaminu dyplomowego.

Po akceptacji prodziekana, BOS zdalnie rejestruje pracę dyplomową.

Praca dyplomowa:

Po zarejestrowaniu pracy dyplomowej przez BOS, student wprowadza do APD (według instrukcji dostępnej na stronie https://apd.amu.edu.pl/):

 • tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż polski.
 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli byłą ona przygotowana w innym języku niż angielski,
 • streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 • słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 • zatwierdza oświadczenie autora,
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej przygotowaną w postaci jednego pliku w formacie pdf, przy czym jeżeli praca zawiera załączniki, to student wprowadza je do systemu APD w postaci spakowanej w jednym pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z),

Egzamin dyplomowy:

W wyznaczonym terminie:

 • Egzaminu stacjonarnego - student i członkowie komisji spotykają się w wyznaczonej sali (w przypadku obrony stacjonarnej, o godzinie i numerze sali informuje promotor)
 • Egzaminu zdalnego – przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego prorektora, na wniosek dziekana.

Odbiór dyplomu:

Po odbiór dyplomu ukończenia studiów, student zgłasza się do Biura Obsługi Studentów z dowodem tożsamości.

Dyplom jest gotowy do odbioru, kiedy w USOSweb w zakładce „dyplomy” pojawią się dwie daty: „data wydania dyplomu” i „odbiór dyplomu od dnia” (około 4-6 tygodni po obronie).

Instrukcje APD dla studentów, promotorów i recenzentów znajdziecie tutaj.

Wykaz zagadnień

Studia licencjackie

Studia magisterskie:

Studia prowadzone w języku angielskim