Postępowanie dotyczące składania prac dyplomowych

Obrona krok po kroku – skrócony opis procedury:

 1. Uzyskaj wszystkie zaliczenia wymagane na ostatnim semestrze/roku (w tym wpis z seminarium);
 2. Najpóźniej 10 dni przed egzaminem złóż przez USOSweb podanie do dziekana ds. studenckich o egzamin dyplomowy, nie później niż do 20 września 2023 r.;
 3. Podanie opiniuje promotor;
 4. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS i Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja);
 5. Uzupełnij w APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i j. angielskim) i załącz pracę. Przekaż pracę do sprawdzenia w APD;
 6. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy;
 7. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje;
 8. Podejdź do egzaminu dyplomowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAM Nr 5/2020/2021 egzaminy dyplomowe – licencjackie i magisterskie – mogą się odbywać zarówno w siedzibie uczelni jak i w trybie zdalnym (MS Teams).

W związku z powyższym, o wyborze trybu decyduje promotor (w porozumieniu ze studentem).

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów.
  Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia.
 3. Karta obiegowa: e-obiegówka generowana jest automatycznie w USOSweb w momencie nadania numeru dyplomu (kilka dni po obronie). E-obiegówka wystawiana jest dla każdego programu studiów osobno. Zaakceptowanie e-biegówki jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie należności finansowe wobec Uczelni.
 4. Na 10 dni przed egzaminem dyplomowym student składa przez USOSweb podanie do dziekana o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (USOSweb -> Dla studentów -> Podania, instrukcja: http://static.wnpid.amu.edu.pl/pliki/usos/instrukcja-USOS-WNPiD-podania.pdf). W podaniu student wpisuje w kolejnych liniach: tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału); imię i nazwisko promotora.
 5. Promotor opiniuje podanie w USOSweb (USOSweb -> Dla pracowników -> Opiniowanie podań). Wypełniając opinię, promotor weryfikuje informacje wprowadzone przez studenta w podaniu i uzupełnia brakujące informacje tak, aby łącznie w podaniu studenta i opinii promotora zawarte były:

1) tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału);

2) imię i nazwisko promotora;

3) imię i nazwisko recenzenta;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji;

5) datę i godzinę egzaminu dyplomowego.

Po akceptacji prodziekana, BOS zdalnie rejestruje pracę dyplomową.

W przypadku obrony zdalnej, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu, przewodniczący komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy (imię, nazwisko i numer albumu studenta)”, na które zaprasza w roli wymaganych uczestników studenta oraz pozostałych członków komisji. Uczestnicy potwierdzają niezwłocznie za pomocą usługi Microsoft Teams otrzymane zaproszenie.

W przypadku obrony stacjonarnej, o godzinie i numerze sali informuje promotor.

Praca dyplomowa:

Po zarejestrowaniu pracy dyplomowej przez BOS, student wprowadza do APD (według instrukcji dostępnej na stronie https://apd.amu.edu.pl/):

 • tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż polski.
 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli byłą ona przygotowana w innym języku niż angielski,
 • streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 • słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 • zatwierdza oświadczenie autora,
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej przygotowaną w postaci jednego pliku w formacie pdf, przy czym jeżeli praca zawiera załączniki, to student wprowadza je do systemu APD w postaci spakowanej w jednym pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z),

Egzamin dyplomowy:

W wyznaczonym terminie:

- egzaminu stacjonarnego - student i członkowie komisji spotykają się w wyznaczonej sali;

- egzaminu zdalnego - student i członkowie komisji inicjują w MS Teams połączenie w drodze wideokonferencji, dołączając na żywo do spotkania:

1. Po zainicjowaniu połączenia przez studenta i wszystkich członków komisji, jej przewodniczący informuje osoby biorące udział w egzaminie, że nie jest on rejestrowany (nagrywany), a następnie weryfikuje tożsamość studenta. W tym celu student okazuje do kamery internetowej dokument potwierdzający jego tożsamość, w sposób umożliwiający członkom komisji odczytanie znajdujących się na nim danych osobowych.

2. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu, przewodniczący komisji wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jego zakończeniem.

3. Celem umożliwienia komisji upewnienia się, że student udziela odpowiedzi na pytania egzaminacyjne w sposób samodzielny, przewodniczący komisji może instruować studenta odnośnie do sposobu zachowania się oraz odpowiedniego ustawienia przez niego kamery internetowej, umożliwiającej kontakt z komisją.

4. Jeżeli w trakcie egzaminu utracono połączenie ze studentem lub członkiem komisji, przewodniczący komisji przerywa egzamin i zarządza jego powtórzenie.

5. W razie krótkotrwałej utraty połączenia z jednym z członków komisji egzaminacyjnej, przewodniczący komisji przerywa egzamin, a po przywróceniu połączenia wznawia go, pod warunkiem że w trakcie przerwy zachowane zostało połączenie między studentem i pozostałymi członkami komisji, w tym jej przewodniczącym. Jeżeli problemy z połączeniem z jednym z członków komisji powracają, przewodniczący komisji decyduje, czy egzamin można mimo to kontynuować, czy też należy go powtórzyć.

6. Powtórzenie egzaminu w trybie zdalnym z powodu utraty połączenia, dopuszczalne jest tylko raz, na wniosek studenta. W razie braku takiego wniosku, jak również w przypadku przerwania powtarzanego egzaminu, powtarza się go kolejny raz w trybie stacjonarnym.

7. Utratę połączenia, przerwanie (wznowienie) egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu.

8. Niezainicjowanie przez studenta połączenia w wyznaczonym terminie egzaminu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do niego.

9. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu student przesyła ze swojego studenckiego adresu e-mail (nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl) do promotora przed terminem egzaminu albo niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieprzystąpienia do niego.

10. W przypadku uzyskania przez studenta na egzaminie przeprowadzanym w trybie zdalnym oceny niedostatecznej, powtórny egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

11. Przystępując do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, przewodniczący komisji losuje jedno zagadnienie ogólne i jedno z zakresu studiowanej specjalności. Trzecie zagadnienie dotyczyć będzie problematyki poruszonej w pracy dyplomowej. Każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania.

12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Odbiór dyplomu:

Po odbiór dyplomu ukończenia studiów, student zgłasza się do Biura Obsługi Studentów z dowodem tożsamości.

Dyplom jest gotowy do odbioru, kiedy w USOSweb w zakładce „dyplomy” pojawią się dwie daty: „data wydania dyplomu” i „odbiór dyplomu od dnia”.

Instrukcje APD dla studentów, promotorów i recenzentów znajdziecie tutaj.

Wykaz zagadnień