Zmiana danych w MS Teams

  1. Student kontaktuje się z prodziekanem ds. studenckich (składa prośbę o korekty związane z imieniem i nazwiskiem),
  2. Prodziekan ds. studenckich przesyła potwierdzenie prośby studenta do Centrum Wsparcia Kształcenia (mail: msobczak@amu.edu.pl),
  3. Centrum Wsparcia Kształcenia zleca korektę danych w zakresie wybranych systemów informatycznych do Centrum Informatycznego,
  4. Po dokonaniu zmian Centrum Wsparcia Kształcenia informuje koordynatora właściwego BOS.

Należy pamiętać, że korekta dotyczy wyłącznie systemów z widocznymi na zewnątrz danymi (Teams, adres e-mail) - nie ma obecnie możliwości korekty danych w usosie (do czasu decyzji sądu w konsekwencji której następuje korekta imienia).

Wszelkie wydruki (decyzje, zaświadczenia, itp.) pozostają bez zmian – drukuje się imię i nazwisko zgodne z metryką urodzenia studenta.

Do systemu POLon będą raportowane niezmienione dane studenta – zgodne z metryką urodzenia.

UWAGA:

  1. Konieczna jest dyskrecja pracowników BOS – za odpowiednie przeszkolenie pracowników BOS w tym zakresie odpowiedzialność bierze Centrum Wsparcia Kształcenia.
  2. Konieczna jest dyskrecja nauczycieli akademickich – nie powinno się publicznie (na forum grupy) wyjaśniać ewentualnych niezgodności danych w Teams i USOS – w tym zakresie informacje pracownikom dydaktycznym powinni przekazać dziekani.
  3. O zmianę danych występować mogą jedynie osoby, które poświadczą  odpowiednie dokumenty.