Data wydarzenia: -

Konferencja: Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia

Minęło już pięćdziesiąt lat od powstania  nurtu  teoretycznego w polskiej nauce o polityce. Ten swoisty jubileusz stanowi wyśmienitą okazję do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed teoretykami  polityki w Polsce.

Teoriopolityczny dorobek badaczy skupionych w polskich ośrodkach naukowych tworzy niezwykle bogaty i zróżnicowany tematycznie wachlarz koncepcji, który zasługuje na osobną, pogłębioną analizę metanaukową. Okazją do podjęcia rozważań na poziomie meta jest organizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu cykl trzech konferencji pod tytułem "Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia", z których pierwsza zaplanowana została na początek lipca 2022 roku. Zasadniczym celem projektowanego cyklu jest inwentaryzacja, prezentacja, krytyczna analiza dotychczasowych osiągnięć oraz wspólny namysł nad pożądanymi kierunkami rozwoju współczesnej teorii polityki.

Dorobek teoretyków polityki, choć imponujący pod względem jakości naukowej i zakresu prowadzonych badań, nadal pozostaje stosunkowo mało znany, a przez to niewystarczająco wykorzystywany w badaniach empirycznych. Organizatorzy liczą również na to, że prace podjęte w ramach planowanego cyklu spotkań przyczynią się do odkrycia nowych pól badawczych oraz popularyzacji polskiej perspektywy teoriopolitycznej nie tylko w szerszym kręgu politologów, ale również wśród przedstawicieli innych nauk społecznych.

PROGRAM

I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

POLITOLOGIA TEORETYCZNA W POLSCE

BILANS 50-LECIA

5 - 6 lipca 2022 r.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

5 lipca

początek obrad: Aula Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1

9.45 - 10.15 – rejestracja uczestników

10. 15 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI Z UDZIAŁEM WŁADZ REKTORSKICH I DZIEKAŃSKICH

10.45 - 13. 15 OBRADY PLENARNE

SESJA I Polityczność i upolitycznienie jako przedmiot refleksji politologicznej

Moderator i autor referatu wprowadzającego: prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki

prof. UO dr hab. Kamil Minkler, Uniwersytet Opolski Polityczność a inne kategorie, bliskoznaczne pod względem istoty i sensu, w polskiej politologii. Między polityką i nie-polityką. O złożoności zjawisk politycznych

dr Magdalena Ozimek-Hanslik, Uniwersytet Opolski Walory eksplanacyjne kategorii "polityczności" w polskich badaniach politologicznych (i nie tylko)

dr hab. Magdalena Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski Koncepcje politologii polskiej nawiązujące do konfliktowych ujęć "polityczności"

dr hab. Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Warszawski Czy można polemizować z antagonizmem? Teoria polityki w Polsce na tropie konsensualnych ujęć polityczności

dr Magdalena Kazub-Karkut, Uniwersytet Jagielloński Nieschmittowskie koncepcje "polityczności" w polskiej politologii

11.50 - 12.00 – Przerwa kawowa

dr Łukasz Święcicki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Carl Schmitt i kategoria polityczności w dorobku Franciszka Ryszki

dr Kamil Aksiuto, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Pytanie o polityczność wojen kulturowych

DYSKUSJA

13.15 - 13.45 PRZEJAZD AUTOKAREM NA WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH i DZIENNIKARSTWA UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

13.45 - 14.45 – Obiad

14.45 - 17. 30 OBRADY PLENARNE (sala 120, WNPiD UAM)

SESJA II Specyfika badań politologicznych

Moderator i autor referatu wprowadzającego: dr Wiktor Szewczak , Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Specyfika źródeł do badań politologicznych

prof. UO dr hab. Lech Rubisz, Uniwersytet Opolski Metody badawcze stosowane w badaniach politologicznych

prof. UAM, dr hab. Joanna Rak, UAM Metody badawcze stosowane w badaniach politologicznych

prof. UKW dr hab. Artur Laska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Cechy charakterystyczne badań politologicznych

dr Dorota Litwin-Lewandowska, UMCS Refleksja politologiczna vs. empiryczne badanie polityki -podejścia komplementarne czy konkurencyjne

prof. PRz dr hab. Mariusz Ruszel Politechnika Rzeszowska Refleksja politologiczna vs. empiryczne badanie polityki - podejścia komplementarne czy konkurencyjne

prof. USz dr hab. Maciej Drzonek, Uniwersytet Szczeciński Która opcja jest rzeczywiście preferowana? O metodzie ważenia preferencji wyboru (WPW) w badaniach politologicznych

dr Tomasz Wicha, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Metoda porównawcza w naukach politycznych - wyzwania i dylematy

dr Paweł Nowakowski, Uniwersytet Wrocławski Poza typologizowanie. Potencjał teorii polityki w politologicznych badaniach taksonomicznych na przykładzie projektu TOPOS

DYSKUSJA

17.30 -17.45 – Przerwa kawowa

17.45 - 19. 15 OBRADY PLENARNE

SESJA III Status teoretyczny i metodologiczny politologii

Moderator i autor referatu wprowadzającego: dr hab. Filip Pierzchalski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jacek Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski Teoria polityki wobec wyzwań demarkacji nauki o polityce

doc. dr Bohdan Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski Nauka o polityce i administracji a nauki o organizacji – wzajemne interferencje

dr hab. Bartosz Smolik, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Przestrzeń kosmiczna, jako obszar badań nauk o polityce. Pytania o odmienność determinanty i metodologię

dr Piotr Obacz, Uniwersytet Jagielloński Renesans czy rozpad politologii? Refleksje na temat przyszłości dyscypliny naukowej z perspektywy koncepcji "IKR" (Integracja-Konsolidacja-Reorientacja tematyczna)

dr Filip Biały, dr Jakub Jakubowski, UAM Teoria polityki w Polsce i na świecie: analiza sieciowa

DYSKUSJA

19.15. – Kolacja

6 lipca

Miejsce obrad: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, s. 120.

9.00 – 10.45 OBRADY PLENARNE

SESJA IV Metodologiczne problemy związane z wyjaśnianiem i interpretacją

Autor referatu wprowadzającego: prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, Uniwersytet Warszawski

Moderator: prof. UKW dr hab. Artur Laska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski Mielizny „politologii medialnej” (komentariatu): potoczna personifikacja i psychologizacja

prof. AI dr hab. Mateusz Nieć, Akademia Ignatianum Mit polityczny: między ideologia a propagandą

mgr Tomasz Rawski, Uniwersytet Warszawski Pułapka poprawności politycznej w wyjaśnianiu wydarzeń i decyzji politycznych

DYSKUSJA

10.45 - 11.15 – Przerwa kawowa

11. 15 - 12.30 OBRADY PLENARNE

SESJA V Ujęcie polityki w kategoriach podmiotowości, sprawczości a ujęcie w kategoriach mechanizmów, żywiołowych tendencji

Moderator i autor referatu wprowadzającego: prof. dr hab. Andrzej Czajowski, Uniwersytet Wrocławski

prof. UJ dr hab. Piotr Borowiec, Uniwersytet Jagielloński Kategorie „podmiot polityki” i „podmiotowość polityczna” w badaniach polskich teoretyków

dr Joanna Wieczorek-Orlikowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Polscy teoretycy polityki o pozycji i roli jednostki w polityce

dr Mateusz Zieliński, Uniwersytet Wrocławski Podmiotowość, uczestnictwo, sprawstwo - ewolucja teorii reprezentacji politycznej w polskiej politologii

DYSKUSJA

12.30-13.30 – Obiad

13.30 - 15.00 OBRADY PLENARNE

SESJA VI Kultura polityczna jako przedmiot refleksji teoretycznej

Moderator i autor referatu wprowadzającego: prof. AI dr hab. Krzysztof Łabędź, Akademia Ignatianum w Krakowie

dr Łukasz Perlikowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Typologie kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej

dr Małgorzata Kułakowska, Uniwersytet Jagielloński Sposoby rozumienia i operacjonalizacji poszczególnych elementów kultury politycznej

dr Norbert Gill Normatywne ujęcia kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej

prof. UAM dr hab. Artur Lipiński, UAM Zjawisko populizmu jako przedmiot analizy politologicznej

DYSKUSJA

15.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

* Organizatorzy uprzejmie proszą, aby czas prezentacji referatu nie przekroczył 12 minut.

Tematy referatów: pobierz wykaz referatów.

Rada  Naukowa

Honorowy Przewodniczący:

Dziekan Wydziału  Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Prof. dr hab. Andrzej  Stelmach  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zbigniew Blok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Marek Żyromski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. UJ dr hab. Piotr Borowiec (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. UG dr hab. Jarosław Nocoń (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. UWr  dr hab. Leszek Sobkowiak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. UKW dr hab. Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr Małgorzata Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Blok
 • Dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Mgr Maciej Skrzypek
 • Mgr Krystyna Tyczewska

Programy cyklu poznańskich konferencji poświęconych bilansowi politologii teoretycznej w Polsce

Konferencja I (lipiec 2022 r.)

 1. Status teoretyczny i metodologiczny politologii
 2. Specyfika badań politologicznych
 3. Metodologiczne problemy związane z wyjaśnianiem i interpretacją
 4. Polityczność i upolitycznienie jako przedmiot refleksji politologicznej
 5. Ujęcie polityki w kategoriach podmiotowości, sprawczości a ujęcie w kategoriach mechanizmów, żywiołowych tendencji
 6. Kultura polityczna jako przedmiot refleksji teoretycznej

Konferencja II (2024 r.)

 1. Relacje między polityką a ekonomiką, prawem, moralnością , religią
 2. Władza polityczna - koncepcje i mechanizmy
 3. Teorie elit i przywództwa politycznego
 4. Działania i decyzje polityczne jako przedmiot refleksji teoretycznej
 5. Konflikty polityczne - ujęcia teoretyczne
 6. Transformacja systemowa jako kategoria analizy politologicznej

Konferencja III (2026 r.)

 1. Teoretyczne ujęcia demokracji i autorytaryzmu
 2. Totalitaryzm - mechanizmy i modele
 3. Społeczeństwo obywatelskie w optyce teoretycznej politologii
 4. Ruchy społeczno- polityczne - w perspektywie koncepcji politologicznych
 5. Społeczna gospodarka rynkowa jako kategoria politologiczna
 6. Patologie życia politycznego - specyfika podejścia politologicznego

I Konferencja z cyklu "Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia" Poznań 5-6 lipca 2022 r.

Przedsięwzięcie, jakim jest cykl trzech konferencji poświęconych prezentacji refleksji teoretycznej polskiej politologii jest wprawdzie inicjatywą poznańską, ale w jego merytorycznym przygotowaniu solidarnie uczestniczą wszystkie ważne ośrodki politologiczne w Polsce.

W pierwszej kolejności zostały zgłoszone propozycje tematów, które należałoby uwzględnić w programach tych konferencji. Wyselekcjonowano osiemnaście najczęściej powtarzających się propozycji tematów, przesłanych przez poszczególne ośrodki politologiczne, które przypisano do trzech konferencji.W pierwszej, podejmiemy sześć tematów, z których każdy będzie przedmiotem odrębnej sesji plenarnej.

Do każdego z tych tematów ośrodki zgłosiły literaturę opublikowaną przez autorów związanych z danym ośrodkiem. Ponadto do każdej sesji zostały przygotowane wprowadzenia. Autorami wprowadzeń są badacze, którzy cieszą się dużym autorytetem w środowisku polskich politologów i są ekspertami w tym zakresie.I tak wprowadzenie do sesji I przygotował dr hab. F. Pierzchalski, do sesji II dr W. Szewczak, do sesji III prof. dr hab. T. Klementewicz, do sesji IV dr hab. prof. UAM R. Rosicki, do sesji V prof. dr hab. A. Czajowski, a do sesji VI dr hab. prof. AI K. Łabędź. Wprowadzenia wraz z wykazem literatury na dany temat mają za zadanie ułatwienie uczestnikom konferencji sformułowanie tematów ich wystąpień czy tematów referatów. Innymi słowy, mają one przybliżyć zakres merytoryczny poszczególnych sesji uczestnikom konferencji.

Wszystkie pozytywnie zrecenzowane opracowania zostaną opublikowane w prestiżowych wydawnictwach, a najlepsze opracowania planujemy wydać w wersji anglojęzycznej w wydawnictwie zagranicznym bądź w numerze specjalnym polskiego czasopisma międzynarodowego "Teoria Polityki".

Na ostateczne przygotowanie publikacji przez uczestników konferencji organizatorzy wyznaczają czas do 31 grudnia 2022 r.
Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o zgłoszenie do 15 maja udziału i ewentualnie tematu wystąpienia poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa formularza.


Konferencję planujemy rozpocząć 5 lipca o godz. 10:30 w Auli Lubrańskiego UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Po zakończeniu I sesji przeniesiemy się do Kampusu Morasko do siedziby WNPiD, gdzie odbędą się dwie kolejne sesje, a wieczorem uroczysta kolacja. Kolejnego dnia obrady rozpoczną się o godz. 9: 00, a zakończą o godz. 15:30 obiadem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, bowiem to czy stanie się ona ważnym wydarzenie w polskiej politologii w głównej mierze zadecydują wygłoszone na niej referaty i merytoryczne głosy w dyskusji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Zbigniew Blok

Dziekan Wydziału NPiD
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Obszary tematyczne I konferencji

Sesja I: Status teoretyczny i metodologiczny politologii

Opracował: dr hab. Filip Pierzchalski

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Sesja II: Specyfika badań politologicznych

Opracował: dr Wiktor Szewczak

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Sesja III: Metodologiczne problemy związane z wyjaśnianiem i interpretacją

Opracował: prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Sesja IV: Polityczność i upolitycznienie jako przedmiot refleksji politologicznej

Opracował: prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Sesja V: Ujęcie polityki w kategoriach podmiotowości, sprawczości a ujęcie w kategoriach mechanizmów, żywiołowych tendencji

Opracował: prof. dr hab. Andrzej Czajowski

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Sesja VI: Kultura polityczna jako przedmiot refleksji teoretycznej

Opracował: prof. AI dr hab. Krzysztof Łabędź

Wprowadzenie

Literatura do sesji

Literatura uzupełniająca do I Konferencji

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ZAKWATEROWANIE :

DS. JOWITA , ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu.

Znajduje się on 900 m od Dworca Poznań Główny ( 10 min. pieszo) i 600 m od Collegium Minus UAM ( 8 min. pieszo) .

- recepcja czynna 24h : tel. 61 829 2500, 519 340 588

- doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13:00, a kończy o 10:00

- śniadania w formie bufetu szwedzkiego serwowane w Stołówce Jowita od 8:00 do 10:00 - przechowalnia bagażu

- płatny parking strzeżony prowadzony przez zewnętrzną firmę

- przewodowy dostęp do Internetu w każdym pokoju, sieć bezprzewodowa dostępna tylko poprzez Eduroam

MIEJSCA OBRAD

- początek konferencji : 5.07 o godz. 10.15 Sala Lubrańskiego Collegium Minus UAM , ul. Wieniawskiego 1 ( 1 km od Dworca Poznań Główny ( 12 min. pieszo)

- godz. 13.15 Przejazd autokarem na Wydział (autokar podstawiony będzie na Placu Mickiewicza, przed Uczelnią)

- dalsza część konferencji : 5.07 od godz. 13.45 i 6.07 (9.00 – 15.00) sala 120 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM , ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (tel.: +48 61 829 6517)

DOJAZD KOMINIKACJĄ MIEJSKĄ

DS.JOWITA - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Tramwaj nr 12,14,15 przystanek Rondo Kaponiera (PST) do Os. Sobieskiego ( przystanek końcowy). Dalej ok. 700 m. pieszo na Kampus Morasko.

WYŻYWIENIE

Śniadania: DS. Jowita Obiady i kolacja : Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

DELEGACJE I FAKTURY

Delegacje będą podpisywane na bieżąco w punktach rejestracji.

Faktury za opłaty konferencyjne opłacane bezpośrednio przez uczelnię P.T. Uczestnika wystawia Sekcja Finansowa UAM na bieżąco i wysyła na adres uczelni listownie w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie UAM.

Jeżeli P.T. Uczestnik sam dokonuje wpłaty i chciałby uzyskać fakturę proszony jest o przesłanie informacji drogą mailową na adres krystyna.tyczewska@amu.edu.pl ze wskazaniem adresu do wystawienia faktury, adresu do jej przesłania oraz wpłaconej kwoty.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja. Opłaty konferencyjne prosimy przesyłać do 10 czerwca.

Opłata konferencyjna (obejmuje nocleg z 5/6 lipca, posiłki ujęte w programie, materiały konferencyjne)

 • 600 zł - opłata za udział dla etatowych pracowników (nocleg+wyżywienie+publikacja)
 • 400 zł - opłata za udział bez noclegu ( wyżywienie +publikacja)
 • 300 zł - opłata za udział dla pracowników naukowych na emeryturze (aktualnie nie zatrudnionych w żadnej uczelni)- (nocleg+wyżywienie+publikacja)
 • 150 zł- opłata za udział dla doktorantów

Dane do przelewu:

 • numer konta: 77109013620000000036017903
 • odbiorca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • tytuł: KN000940

Wpłaty zagraniczne:

 • Payee: Adam Mickiewicz University
 • Adress: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
 • VAT no: PL7770006350
 • Bank: Santander Bank Polska S.A.
 • IBAN: PL77109013620000000036017903
 • SWIFT: WBKPPLPP

UWAGA! Opłata konferencyjna jest zwolniona z podatku VAT.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Wprowadzenie-do-panelu-Politycznosc-i-upolitycznienie-jako-przedmiot-refleksji-politologicznej.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-Politycznosc-i-upolitycznienie-jako-przedmiot-refleksji-politologicznej.pdf(135.3 KB)
Wprowadzenie-do-panelu-Metodologiczne-problemy-wyjasniania-i-interpretacji.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-Metodologiczne-problemy-wyjasniania-i-interpretacji.pdf(296.9 KB)
Wprowadzenie-do-panelu-Specyfika-badan-politologicznych.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-Specyfika-badan-politologicznych.pdf(383.4 KB)
Wprowadzenie-do-panelu-Kultura-polityczna-jako-przedmiot-refleksji-teoretycznej-w-polskiej-politologii.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-Kultura-polityczna-jako-przedmiot-refleksji-teoretycznej-w-polskiej-politologii.pdf(243.5 KB)
Wprowadzenie-do-panelu-Ujecie-polityki-w-kategoriach-podmiotowosci,-sprawczosci-a-ujecie-w-kategoriach-mechanizmow,-zywiolowych-tendencji.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-Ujecie-polityki-w-kategoriach-podmiotowosci,-sprawczosci-a-ujecie-w-kategoriach-mechanizmow,-zywiolowych-tendencji.pdf(495.6 KB)
Wprowadzenie-do-panelu-dyskusyjnego-nt.-Statusu-teoretycznego-i-metodologicznego-politologii.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Wprowadzenie-do-panelu-dyskusyjnego-nt.-Statusu-teoretycznego-i-metodologicznego-politologii.pdf(192.2 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Kultura-polityczna-jako-przedmiot-refleksji-teoretycznej.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Kultura-polityczna-jako-przedmiot-refleksji-teoretycznej.pdf(148.8 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Ujecie-polityki-w-kategoriach-podmiotowosci,-sprawczosci-a-ujecie-w-kategoriach-mechanizmow,-zywiolowych-tendencji.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Ujecie-polityki-w-kategoriach-podmiotowosci,-sprawczosci-a-ujecie-w-kategoriach-mechanizmow,-zywiolowych-tendencji.pdf(200.6 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Metodologiczne-problemy-zwiazane-z-wyjasnianiem-i-interpretacja.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Metodologiczne-problemy-zwiazane-z-wyjasnianiem-i-interpretacja.pdf(239.4 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Specyfika-badan-politologicznych.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Specyfika-badan-politologicznych.pdf(183.3 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Status-teoretyczny-i-metodologiczny-politologii.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Status-teoretyczny-i-metodologiczny-politologii.pdf(105.3 KB)
Literatura-do-sesji-pt.-Politycznosc-i-upolitycznienie-jako-przedmiot-refleksji-politologicznej.pdf 6.04.2022 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Literatura-do-sesji-pt.-Politycznosc-i-upolitycznienie-jako-przedmiot-refleksji-politologicznej.pdf(208.0 KB)
Tematy referatów konferencji Politologia teoretyczna w Polsce.doc 8.06.2022 Maciej Skrzypek
DOC
Pobierz DOC Tematy referatów konferencji Politologia teoretyczna w Polsce.doc(44.5 KB)
Literatura uzupełniająca do I konferencji 31.08.2022 Maciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Literatura uzupełniająca do I konferencji(16.4 KB)