Wydział daje nam dużą dawkę wiedzy, dzięki której stajemy się wykwalifikowanymi pracownikami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Edyta Szymkowiak, studentka Bezpieczeństwa Narodowego

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,800 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Planowe terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych

Kontakt: mgr Greta Swałtek, tel. 61 829 6511
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl.

Zapisz się!

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Wybierz studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na naszym Wydziale by spełnić swoje marzenia!

Zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego, dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe, będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem. Podczas naszych studiów będziesz miał okazję do odbycia kursu kwalifikującego do otrzymania tytułu ratownika.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

UWAGA! Nazwy przedmiotów mogą ulec zmianie.

Moduł kształcenia ogólnego
Technologie informacyjne
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Socjologia
Ergonomia
Ochrona własności intelektualnej
Język obcy (do wyboru)
Techniki samoobrony
Business skills
Zajęcia do wyboru (5 przedmiotów)
Moduł kształcenia podstawowego
Filozofia
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Historia Polski
Psychologia bezpieczeństwa
Współczesne systemy polityczne
Ekonomia
Geografia
Podstawy organizacji i zarządzania
System polityczny RP
Administracja publiczna
Kryminalistyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc (kurs kwalifikujący do otrzymania tytułu ratownika)
Moduł kształcenia kierunkowego
Wstęp do teorii i metodologii badań bezpieczeństwa
Prawne podstawy bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa
Międzynarodowe stosunki polityczne
Międzynarodowe stosunki wojskowe
System bezpieczeństwa narodowego
Wstęp do zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo międzynarodowe
Międzynarodowe prawo humanitarne
Organizacje międzynarodowe
Geografia polityczna
Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
Międzynarodowe bezpieczeństwo społeczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne
Kontrola zbrojeń i rozbrojenie
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego
Prawo i postępowanie administracyjne
Ustrój władz lokalnych
Służby, inspekcje i straże
Ochrona osób, mienia i obszarów
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Lokalne bezpieczeństwo ekonomiczne
Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne
Lokalne bezpieczeństwo ekologiczne
Komunikacja medialna w bezpieczeństwie publicznym
Bezpieczeństwo społeczne
Trening interpersonalny
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego
Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie
Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Ustrój władz lokalnych
Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
Systemy reagowania kryzysowego
Ochrona infrastruktury krytycznej
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Procesowe podejście do zarządzania projektami
Zarządzanie stresem w sytuacji kryzysowej
Podstawy systemów GIS
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

Współcześnie każda aktywność zawodowa wymaga specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, dlatego jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego, (Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Służbach Granicznych, Służbach Celnych, Służbach Więziennych) oraz agencjach ochrony osób i mienia. Studia II stopnia dzięki poszerzonej ofercie specjalności i nowym przedmiotom uczynią z Ciebie eksperta w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Znajomość  funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej stanie się Twoim ogromnym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy. Posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom w miejscach publicznych. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jeśli interesują Cię kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tę specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym.

Zarządzane kryzysowe

Wielu współczesnych pracodawców na polskim i zagranicznym rynku ceni sobie ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Kończąc tę specjalność z powodzeniem będziesz mógł ubiegać się o pracę również w administracji publicznej i służbach państwowych. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Przygotujemy Cię do podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o środki i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz o umiejętności komunikacji społecznej. Dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania w tym zakresie.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 5. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 6. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
  2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
  3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Grety Swałtek, tel. 61 829 6511, greta.swaltek@amu.edu.pl. (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. Sebastian Wojciechowski

Bezpieczeństwo we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym i wartościowym „towarem”. Dlatego oferujemy Państwu studia, w ramach których pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.Wynika ono ze współpracy z różnymi organizacji czy instytucjami, Przekazywane treści dotyczą zarówno bezpieczeństwa ‘’twardego’’ związanego z użyciem siły militarnej, jak i bezpieczeństwa miękkiego obejmującego na przykład kwestie: społeczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, surowcowe i inne.