Studia na naszym Wydziale to świetna okazja do odbycia stażu, praktyki w wymarzonej firmie!

Marcelina Kulmaga, studentka Politologii

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,200 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Małgorzata Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625;
e-mail: malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

Zapisz się!

Zaczynasz dzień od przeglądu najważniejszych informacji z kraju i ze świata? Orientujesz się w najnowszych ustaleniach rządu? A może po prostu interesujesz się politologią? Nie mogłeś lepiej trafić. To kierunek, który pozwoli Ci poznać reguły wielkiej polityki. Politologia otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną.

W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw oraz organizacji społecznych, zrozumiesz reguły politycznej rywalizacji, dowiesz się czym jest władza oraz jakie pokusy czyhają na tych, którzy ją sprawują.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

Moduł kształcenia ogólnego
Technologie informacyjne
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Socjologia ogólna
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Logika
Systemy religijne współczesnego świata
Business skills
Język obcy w polityce (do wyboru)
Język obcy (do wyboru)
Moduł kształcenia podstawowego
Wstęp do nauki o polityce
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Myśl polityczna
Ekonomia
Współczesne systemy polityczne
Moduł kształcenia kierunkowego
Geografia polityczna
Międzynarodowe stosunki polityczne
Najnowsza historia polityczna
Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy metodologii badań politologicznych
System polityczny RP
Integracja europejska
Samorząd i polityka lokalna
Marketing polityczny
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Statystyka i demografia
Administracja publiczna
Najnowsza historia polityczna Polski
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Partie polityczne i systemy partyjne
Zajęcia do wyboru (5 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS), w tym jeden moduł w języku obcym
Seminarium dyplomowe (do wyboru)
Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Podstawy marketingu
Promocja
Budowa zespołu
Trening interpersonalny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Restrukturyzacja zatrudniania
Techniki twórczego myślenia
Public relations
Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Efektywne motywowanie personelu
Techniki prezentacji i autoprezentacji
Negocjacje
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja samorządowa
Prawo i postępowanie administracyjne
Zamówienia publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing i reklama
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka
Negocjacje
Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego
Finanse państwa i samorządu
Moduł kształcenia specjalnościowego: Marketing polityczny i doradztwo w polityce
Analiza rynku politycznego
Techniki reklamy
Prawo a marketing polityczny
Pracownia badań społecznych
Podstawy psychologii politycznej
Nowe media w służbie polityki
Public Relations
Socjotechniki wyborcze
Badania marketingowe na rynku politycznym
SPSS
Projektowanie kampanii wyborczych
Asystentura polityczna
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Retoryka i erystyka
Zarządzanie organizacją polityczną
Elity polityczne
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja europejska
Prawo i postępowanie administracyjne
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Europejska polityka społeczna
Europejski system ochrony praw człowieka
Wspólna polityka rolna
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Samorząd terytorialny i regionalizm w Europie
Integracja Polski z UE
Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Zarządzanie projektami UE
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi
Podstawy prawne prowadzenia własnej firmy
Miękkie umiejętności biznesowe
Przedsiębiorczość w praktyce – gry biznesowe
Kreatywność w biznesie
Predyspozycje i kompetencje menadżerskie
Nordycki model zarządzania i współdziałania
Sztuka wizualizacji i autoprezentacji
Analiza i prognozowanie w organizacji
Techniki informatyczne w zarządzaniu organizacją
Skuteczna komunikacja marketingowa
Management w finansach publicznych
Innowacje społeczne w praktyce – platforma doświadczeń
E-government
Formy zawierania umów o pracę
Sektor ekonomii społecznej sposobem na przedsiębiorczość
Firma rodzinna jako komponent sektora MSP
Negocjacje w  zarządzaniu firmą
Project manager – z certyfikatem

Studiowanie Politologii to łączenie praktyki z teorią, czyli sprawdzonego przepisu na sukces zawodowy. Wiedza ekspercka, którą wyniesiesz z zajęć oraz praktyki pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Absolwenci naszych studiów z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych a także organizacjach społecznych. Działają aktywnie w partiach i sztabach politycznych oraz komitetach wyborczych. Są również gotowi do podjęcia pracy w agencjach public relations, firmach marketingowych, ośrodkach badań społecznych i rynku, instytucjach europejskich.

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Jeżeli myślisz o karierze konsultanta politycznego, chcesz aktywne działać i realizować się w świecie polityki, marketing i doradztwo polityczne to specjalność kierowana właśnie do Ciebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego i dowiesz się również jakie są techniki reklamy, jak skutecznie stosować elementy socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr mgr Małgorzaty Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625, malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu to najlepiej prowadzony tego typu kierunek na polskich uczelniach. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty. Samorządowiec, urzędnik, polityk, dyplomata, specjalista od marketingu politycznego, reklamy i promocji – dla rozwoju ich karier zawodowych studia politologiczne są najlepszym wyborem. Poznaj Polskę, Europę i świat dzięki poznańskiej politologii!