Studia na naszym Wydziale to świetna okazja do odbycia stażu, praktyki w wymarzonej firmie!

Marcelina Kulmaga, studentka Politologii

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,200 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Małgorzata Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625;
e-mail: malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

Zapisz się!

Zaczynasz dzień od przeglądu najważniejszych informacji z kraju i ze świata? Orientujesz się w najnowszych ustaleniach rządu? A może po prostu interesujesz się politologią? Nie mogłeś lepiej trafić. To kierunek, który pozwoli Ci poznać reguły wielkiej polityki. Politologia otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną.

W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw oraz organizacji społecznych, zrozumiesz reguły politycznej rywalizacji, dowiesz się czym jest władza oraz jakie pokusy czyhają na tych, którzy ją sprawują.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

Moduł kształcenia ogólnego
Technologie informacyjne
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Socjologia ogólna
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Logika
Systemy religijne współczesnego świata
Business skills
Język obcy w polityce (do wyboru)
Język obcy (do wyboru)
Moduł kształcenia podstawowego
Wstęp do nauki o polityce
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Myśl polityczna
Ekonomia
Współczesne systemy polityczne
Moduł kształcenia kierunkowego
Geografia polityczna
Międzynarodowe stosunki polityczne
Najnowsza historia polityczna
Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy metodologii badań politologicznych
System polityczny RP
Integracja europejska
Samorząd i polityka lokalna
Marketing polityczny
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Statystyka i demografia
Administracja publiczna
Najnowsza historia polityczna Polski
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Partie polityczne i systemy partyjne
Zajęcia do wyboru (5 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS), w tym jeden moduł w języku obcym
Seminarium dyplomowe (do wyboru)
Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Podstawy marketingu
Promocja
Budowa zespołu
Trening interpersonalny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Restrukturyzacja zatrudniania
Techniki twórczego myślenia
Public relations
Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Efektywne motywowanie personelu
Techniki prezentacji i autoprezentacji
Negocjacje
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja samorządowa
Prawo i postępowanie administracyjne
Zamówienia publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing i reklama
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka
Negocjacje
Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego
Finanse państwa i samorządu
Moduł kształcenia specjalnościowego: Marketing polityczny i doradztwo w polityce
Analiza rynku politycznego
Techniki reklamy
Prawo a marketing polityczny
Pracownia badań społecznych
Podstawy psychologii politycznej
Nowe media w służbie polityki
Public Relations
Socjotechniki wyborcze
Badania marketingowe na rynku politycznym
SPSS
Projektowanie kampanii wyborczych
Asystentura polityczna
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Retoryka i erystyka
Zarządzanie organizacją polityczną
Elity polityczne
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja europejska
Prawo i postępowanie administracyjne
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Europejska polityka społeczna
Europejski system ochrony praw człowieka
Wspólna polityka rolna
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Samorząd terytorialny i regionalizm w Europie
Integracja Polski z UE
Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Zarządzanie projektami UE
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi
Podstawy prawne prowadzenia własnej firmy
Miękkie umiejętności biznesowe
Przedsiębiorczość w praktyce – gry biznesowe
Kreatywność w biznesie
Predyspozycje i kompetencje menadżerskie
Nordycki model zarządzania i współdziałania
Sztuka wizualizacji i autoprezentacji
Analiza i prognozowanie w organizacji
Techniki informatyczne w zarządzaniu organizacją
Skuteczna komunikacja marketingowa
Management w finansach publicznych
Innowacje społeczne w praktyce – platforma doświadczeń
E-government
Formy zawierania umów o pracę
Sektor ekonomii społecznej sposobem na przedsiębiorczość
Firma rodzinna jako komponent sektora MSP
Negocjacje w  zarządzaniu firmą
Project manager – z certyfikatem

Studiowanie Politologii to łączenie praktyki z teorią, czyli sprawdzonego przepisu na sukces zawodowy. Wiedza ekspercka, którą wyniesiesz z zajęć oraz praktyki pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Absolwenci naszych studiów z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych a także organizacjach społecznych. Działają aktywnie w partiach i sztabach politycznych oraz komitetach wyborczych. Są również gotowi do podjęcia pracy w agencjach public relations, firmach marketingowych, ośrodkach badań społecznych i rynku, instytucjach europejskich.

Administracja europejska

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Pojawiły się również olbrzymie środki finansowe, które musimy dobrze wykorzystać. Nie zmarnuj tej szansy i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Znajomość struktur i procedur obowiązujących w UE zdobyta w trakcie studiów oraz umiejętność posługiwania się językami obcymi sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla europejskiego pracodawcy.

Administracja samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego są zwykle znaczącymi pracodawcami w regionie. Podczas studiowania na tej specjalności zdobędziesz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. Praktyczne umiejętności poparte wiedzą spowodują, że staniesz się bezkonkurencyjny na każdej rozmowie kwalifikacyjnej.

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Jeżeli myślisz o karierze konsultanta politycznego, chcesz aktywne działać i realizować się w świecie polityki, marketing i doradztwo polityczne to specjalność kierowana właśnie do Ciebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego i dowiesz się również jakie są techniki reklamy, jak skutecznie stosować elementy socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka w Polsce i na świecie powoduje, że współczesny rynek pracy poszukuje absolwentów uczelni o wysokich kwalifikacjach. Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy nie tylko kompetencji miękkich, ale przede wszystkim twardych – zawodowych. Studia na specjalności zarządzanie społeczno-ekonomiczne gwarantują uzyskanie profesjonalnej i niezbędnej wiedzy. Nabyte umiejętności można wykorzystać szczególnie w szeroko rozumianym biznesie i otoczeniu społecznym. Na tej specjalności poznasz metody zarządzania finansami zarówno w sektorze publicznym, jak i gospodarczym, nauczysz się innowacyjnych technik zarządzania marketingowego. W planie zajęć przewidziano nowatorskie zajęcia warsztatowe, a także biznesowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jeśli nie boisz się wziąć odpowiedzialności za działania innych osób, to jest to specjalność dla Ciebie. To właśnie tutaj dowiesz się jak zarządzać personelem, efektywnie motywować pracowników, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także diagnozować i rozwiązywać konflikty w grupie. Uzyskasz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze managera, kierownika zespołu projektowego czy osoby odpowiadającej za rozwój kadr w firmie.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr mgr Małgorzaty Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625, malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu to najlepiej prowadzony tego typu kierunek na polskich uczelniach. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty. Samorządowiec, urzędnik, polityk, dyplomata, specjalista od marketingu politycznego, reklamy i promocji – dla rozwoju ich karier zawodowych studia politologiczne są najlepszym wyborem. Poznaj Polskę, Europę i świat dzięki poznańskiej politologii!