Bezpieczeństwo narodowe umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Oferowane specjalności pozwalają skonkretyzować plany studenta związane z wyborem wykonywanego w przyszłości zawodu.

Edyta Szymkowiak, studentka Bezpieczeństwa Narodowego

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,800 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Planowe terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych

Kontakt: mgr Greta Swałtek, tel. 61 829 6511,
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

Zapisz się!

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia z zakresu bezpieczeństwa narodowego bądź nauk pokrewnych to jest to idealna szansa dla Ciebie, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kontynuując studia na jednej z unikalnych specjalności dołączysz do grona pożądanych znawców tematyki bezpieczeństwa.

Wybierając nasze studia decydujesz się na fachową opiekę ekspertów, którzy zadbają o Twoje przygotowanie do bycia konkurencyjnym pracownikiem, gotowym zajmować najwyższe stanowiska w służbach wojskowych, wywiadowczych, celnych jak i rządowych.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy (do wyboru)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Soft skills
Zajęcia do wyboru (2 przedmioty)
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Prawo międzynarodowe publiczne
Zwalczanie przestępczości
Historia wojskowości i bezpieczeństwa
Geografia bezpieczeństwa
Prawo obronne RP
MODUŁ KSZTAŁCENIA: KIERUNKOWEGO
Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne
Metodologia badań bezpieczeństwa
Strategia bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo międzynarodowe
Międzynarodowe prawo humanitarne
Geografia polityczna
Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne
Międzynarodowe bezpieczeństwo społeczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne
Międzynarodowe bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja bezpieczeństwa publicznego
Prawo i postępowanie administracyjne
Ustrój władz lokalnych
Służby, inspekcje i straże
Ochrona osób, mienia i obszarów
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne
Lokalne bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo społeczne
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Zarządzanie kryzysowe
Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie
Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Ustrój władz lokalnych
Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
Systemy reagowania kryzysowego
Ochrona infrastruktury krytycznej
Zarządzanie stresem w sytuacji kryzysowej
Procesowe podejście do zarządzania projektami
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo i porządek publiczny
Moduł I. Elementy wstępu do prawoznawstwa
Moduł II. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
Moduł III. Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych
Moduł IV. Pełnienie służby policyjnej na drogach
Moduł V. Przyjęcie informacji o przestępstwie
Moduł VI. Przesłuchanie świadka
Moduł VII. Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin i oględzin
Moduł VIII. Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu
Moduł IX. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Moduł X. Uprawnienia Policji
Moduł XI. Interwencja policyjna
Moduł XII. Udzielanie pierwszej pomocy
Moduł XIII. Przygotowanie do użycia broni palnej
Moduł XIV. Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych
Moduł XV. Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji

Studia II stopnia dzięki poszerzonej ofercie specjalności i nowym przedmiotom uczynią z Ciebie eksperta w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego siłach zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, agencjach wojskowych i wywiadowczych.

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Znajomość  funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej stanie się Twoim ogromnym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy. Posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom publicznym. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Jeśli po zakończeniu studiów na tej specjalności wstąpisz do policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będziesz mógł odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe. Zapoznasz się ze specyfiką działalności, organizacją i strukturą polskiej policji. Ogromnym atutem jest kadra wykładowców składająca się ze specjalistów-praktyków, z których większość to czynni zawodowo funkcjonariusze policji wysokiej szarży. Program specjalności policyjnej jest częściowo zbieżny z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do pracy nie tylko w policji, ale i w służbach zabezpieczających, siłach zbrojnych oraz służbach specjalnych i instytucjach ochrony władzy państwowej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jeśli interesują Cię kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tę specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym.

Zarządzane kryzysowe

Studia na tej specjalności to świetna okazja na zostanie specjalistą z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych. Na absolwenta czeka praca w administracji publicznej, służbach państwowych czy prywatnych firmach. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Wykorzystując środki i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, dzięki nabytym umiejętnościom komunikacji społecznej, będziesz w stanie podjąć racjonalne i pożądane decyzje w ekstremalnych sytuacjach. Ponadto w czasie studiów dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania, które wspiera działania antykryzysowe.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Teoria bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; System bezpieczeństwa narodowego. Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określi prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:
1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący podanie o przyjęcie na studia.
2. Poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. W przypadku aplikacji na inny kierunek studiów niż ukończony niezbędne jest dołączenie suplementu.
4. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Grety Swałtek, tel. 61 829 6511, e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. Sebastian Wojciechowski

Bezpieczeństwo we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym i wartościowym „towarem”. Dlatego oferujemy Państwu studia, w ramach których pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.Wynika ono ze współpracy z różnymi organizacji czy instytucjami, Przekazywane treści dotyczą zarówno bezpieczeństwa ‘’twardego’’ związanego z użyciem siły militarnej, jak i bezpieczeństwa miękkiego obejmującego na przykład kwestie: społeczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, surowcowe i inne.