Tu wiedza spotyka się z praktyką. Nasz Wydział współpracuje z wieloma pracodawcami, więc studenci myślący o wczesnym budowaniu ciekawego CV mają gdzie zdobyć doświadczenie.

Paula Sieracka, studentka Stosunków Międzynarodowych

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Kontakt: mgr Małgorzata Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625;
malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

Zapisz się!

Jeśli jesteś absolwentem stosunków międzynarodowych I stopnia lub kierunków pokrewnych to jest to idealny kierunek dla Ciebie! Będzie to świetna okazja do pogłębienia Twojej  wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych na unikalnych specjalność np. Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.

Stosunki międzynarodowe  łączą teorie z praktyką, które pozwolą Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci być mobilnym oraz konkurencyjnym.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Logika
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Teoria stosunków międzynarodowych
Ekonomia rozwoju
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Międzynarodowe rynki finansowe
Metodologia badań stosunków międzynarodowych
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Międzynarodowa polityka społeczna
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Międzynarodowa ochrona środowiska
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
Seminarium magisterskie
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dyplomacja i stosunki konsularne
Historia dyplomacji
Prawo dyplomatyczne
Prawo konsularne
Retoryka i erystyka
Public Relations
Protokół dyplomatyczny
Polityka zagraniczna państw współczesnych
Międzynarodowy ruch osobowy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja i techniki służby zagranicznej
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: współpraca europejska
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Samorząd i regionalizm w Europie
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Zarządzanie projektami UE
Integracja Polski z UE
Prawo i postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym
Międzynarodowe prawo handlowe
Międzynarodowy obrót usługami
Techniki twórczego myślenia w biznesie
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Marketing międzynarodowy
Logistyka międzynarodowa
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Azja Wschodnia i Południowa
Język chiński
Najnowsza historia państw Azji Wschodniej i Południowej
Azja Wschodnia i Południowa  w stosunkach międzynarodowych
Systemy polityczne w Azji Wschodniej i Południowej
Azja Wschodnia i Południowa w gospodarce międzynarodowej
Komunikacja interpersonalna w Azji Wschodniej i Południowej
Zasady prowadzenia działalności  gospodarczej w Azji Wschodniej i Południowej
Kultura w Azji Wschodniej  i Południowej
Religie w Azji Wschodniej i Południowej
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Bliski Wschód
Język arabski
Podstawy języka perskiego/ Podstawy języka hebrajskiego (do wyboru)
Najnowsza historia państw Bliskiego Wschodu
Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych
Systemy polityczne na Bliskim Wschodzie
Bliski Wschód w gospodarce międzynarodowej
Polityka bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
Zasady prowadzenia działalności  gospodarczej na Bliskim Wschodzie
Kultura i religie na Bliskim Wschodzie

Nasi studenci kończąc ten kierunek planują swoją przyszłą pracę w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych oraz w innych instytucjach publicznych. Szerokie spectrum tematyczne przygotuje Cię do pracy zarówno w instytucjach samorządowych jak i korporacjach międzynarodowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do podjęcia pracy na zmieniającym się rynku pracy. Przedstawimy Ci sposoby jak pozyskać fundusze europejskie i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Azja Południowo-Wschodnia

„Made in China” – region Azji Wschodniej i Południowej nabiera coraz większego znaczenia międzynarodowego, zarówno w sferze politycznej, kulturowej, jak i gospodarczej. Studiując na tej specjalności poznasz się o specyfice życia społeczno-politycznego i gospodarczego w tamtym rejonie świata, a także tamtejsze systemy polityczne, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a także religię i kulturę współczesnej Azji. Dzięki praktycznym umiejętnościom komunikacji, a także zajęciom z języka chińskiego staniesz się atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach, które utrzymują relacje biznesowe z tym regionem świata.

Bliski Wschód

Jesteśmy jedynym wydziałem w Polsce, który prowadzi taką specjalności. Ogromną zaletą tej specjalności są przede wszystkim szerokie kontakty naukowe w państwach Bliskiego Wschodu. Dzięki nim będziesz mógł skorzystać ze specjalnej oferty stypendialnej. Ponadto, dysponujemy bardzo bogatym zbiorem najnowszej literatury dotyczącej Bliskiego Wschodu zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studia na tej specjalności to świetna okazja do poznania uwarunkowań funkcjonowania regionu Bliskiego Wschodu, spotkania  ciekawych ludzi, udziału w interesujących zajęciach, wydarzeniach z udziałem dyplomatów z państw regionu. Ogromną zaletą tej specjalności są zajęcia z języka arabskiego.

Dyplomacja i stosunki konsularne

Praca w dyplomacji to marzenie wielu osób. Wybierając tę specjalność dowiesz się jak kształtować relacje między ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych i przygotowywać korespondencję dyplomatyczną. Poznasz także zasady prawa dyplomatycznego oraz konsularnego. W sposób praktyczny poznasz reguły rządzące  protokołem dyplomatycznym, zasady zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów biznesowych. Dowiesz się jak funkcjonują współczesne ministerstwa ds. zagranicznych. Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym będziesz w stanie samodzielnie przygotować oficjalną wizytę zagraniczną nawet w najdalsze zakątki świata.

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie coraz większą rolę na arenie międzynarodowej odgrywają korporacje transnarodowe i „wielki biznes” . Wybierając te specjalność, nauczysz się sporządzać umowy handlowe opatrzone wymaganymi klauzulami oraz poznasz zasady międzynarodowego prawa handlowego i obrotu usługami. Dowiesz się jak negocjować kontrakt na arenie międzynarodowej, a także zyskasz praktyczne umiejętności, które umożliwią Ci skuteczną ekspansję z danym produktem na obcy rynek. Dzięki zajęciom praktycznym poznasz zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i sporządzisz strategię wejścia na rynek zagraniczny.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż stosunki międzynarodowe lub politologia w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Prawo międzynarodowe publiczne (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.); Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego (egz.).Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Małgorzaty Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625, malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl, (poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. Przemysław Osiewicz

Oferujemy naszym studentom szansę wzbogacenia doświadczenia i poszerzenia horyzontów intelektualnych, kulturalnych i osobistych. Zarówno studenci jak i naukowcy wnoszą do zajęć własne doświadczenie, stwarzając środowisko, w którym nieustannie zderzają wielkie idee z doświadczeniem praktycznym. Co więcej, studenci i pracownicy naukowi cały czas regularnie biorą udział w życiu społeczności lokalnej poprzez kształcenie i badania. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w wydarzeniach z gośćmi zajmującymi najwyższe pozycje w swojej dyscyplinie we wszystkich dziedzinach spraw zagranicznych.